ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ Τ6ΑΝΑΓΡΑΣ