Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας:

• Καταρτίζει σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των δ/νσεων των υπηρεσιών και τον Δήμαρχο, το σχέδιο του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών του Δήμου.

• Επιμελείται της εφαρμογής των εγκεκριμένων παραπάνω προγραμμάτων αρμοδιότητας της δ/νσης.


• Παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση των τεχνικών έργων, αρμοδιότητάς της, έχοντας δικαίωμα ελέγχου, για τη σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις προδιαγραφές των οικείων μελετών κατασκευή τους και παροχής των απαραίτητων οδηγιών στα όργανα εκτέλεσης και επίβλεψης των έργων.

Περί των ανωτέρω έχει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Επιλαμβάνεται κάθε τεχνικού θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και που ορίζεται με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοτικών μελετών & έργων και ασκεί στα πλαίσια αυτά καθήκοντα που της ανατίθενται από τον Δήμαρχο.

• Ενημερώνεται επί των τεχνικών έργων, των Νομικών Προσώπων του Δήμου, καθώς και όλων των φορέων που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες μέσα στα όρια του Δήμου ή που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες με επιρροή στην πόλη, ώστε να μπορεί να παρέχει την τεχνική της γνώμη στη Δημοτική αρχή.

• Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς της και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους – οδηγίες.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Τεχνικών Έργων
  • Τμήμα Ηλεκτρολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
  • Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Χρήσιμα Έγγραφα:
Αίτηση Σύνδεσης με Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Αίτηση σε 2 μορφές.

Σε μορφή doc (word): Λήψη

Ένσταση / Αίτηση Αμφισβήτησης Χρέωσης Λογαριασμού

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Ένσταση / Αίτηση σε 2 μορφές.

Σε μορφή doc (word): Λήψη