Έργα ΕΣΠΑ 2014 – 2020


Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και Επέκταση/αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου-Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας (MIS 5045462).

Παρακάτω χρονολογικά τα υπο-έργα του συγκεκριμένου έργου:

1. 31/1/2020 – Ένταξη πράξης (ΑΔΑ : ΨΞΓ246ΜΤΛΡ-ΥΑΝ)

2. 15/12/2021 – Σύμβαση του Υ/Ε 2 με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι και επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου / Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας»» (ΑΔΑΜ : 21SYMV009745373)

3. 28/12/2021 – Τροποποίηση απόφασης ένταξης (ΑΔΑ : 6ΙΡΖ46ΜΤΛΡ-ΥΗΗ)

4. 7/4/2022 – Σύμβαση του Υ/Ε 1 με τίτλο «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι & Δήλεσι & επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας» (ΑΔΑΜ : 22SYMV010342354)

5. 20/6/2023 – Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του Υ/Ε 1 (ΑΔΑ : ΨΝΜΨΩΗΒ-ΨΟΛ)

6. 27/7/2023 – Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του Υ/Ε 1 (ΑΔΑ : Ψ9ΑΥΩΗΒ-8Τ1)