ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-2020” ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τανάγρας” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021
/ /

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-2020” ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τανάγρας” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-2020”

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τανάγρας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡ0ΠΗΣ ΣΟΧ 2-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ _001142

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_001143

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_001144

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ_001145

Κατά των πινάκων επιτρέπεται  στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (ημερολογιακές) .

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται  από  αποδεικτικό καταβολής  παραβόλου  είκοσι ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 49ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2021