Τελευταία νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ1/2024) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
POSTED March 20, 2024 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ1/2024) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΔΕ Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ1/2024
POSTED February 16, 2024 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ1/2024

Υποβολή αιτήσεων : Από Τρίτη 20-02-2024 έως και Τρίτη 05-03-2024 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
POSTED December 22, 2023 / NEA

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

Πρόκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 6 τουάρθρου 188 του Ν. 4412/2016 για την Ανάθεση Παροχής ΥπηρεσιώνΒασικού Μελετητή με τίτλο «Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών βασικούμελετητή για το έργο “Κατασκευή Έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στηΔ.Ε. Τανάγρας”».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ