ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4/2020
/ /

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΟΧ4/202Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΜΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΟΧ4/202Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΜΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ4

Πρόσκληση για την 34η/2020 τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Ανακοίνωση διακοπής νερού στη Δ.Ε. Σχηματαρίου