ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
/ /

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 
Από  Πέμπτη 23/03/2023  έως  Παρασκευή 7/4/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – Τ.Κ. 320 09, υπόψιν κυρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, (τηλέφωνα επικοινωνίας 22623 51170 και 22623 51102).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Τανάγρας που εδρεύει στο Σχηματάρι της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
101ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ(ΤΜΗΜΑΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)ΣχηματάριΔήμος ΤανάγραςΠεριφερειακή Ενότητα ΒοιωτίαςΥΕΕργατών Καθαριότητας – Πλήρωμα Απορριμματοφόρου8 Μήνες8
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδώνκαιλοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2023

Για να δείτε το παράρτημα  πατήστε ΕΔΩ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝ.ΣΟΧ.20-6-2021(1)

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ:

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(2)

Πίνακας αποφάσεων της 9ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ