ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΗΝΩΝ
/ /

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :  ΑΠΟ 25/6/2022 ΕΩΣ 29/6/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/2018 τ. α)
«Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-1-2021),
αναφορικά με το κώλυμα της δωδεκάμηνης απασχόλησης.
6. Τις διατάξεις της παρ.3i του άρθρου 186 του Ν.4635/2019 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/2020 περί εξαίρεσης από τη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από
τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018).

8. Την υπ’ αριθ.190/2022 ( ΑΔΑ 9ΟΚΞΩΗΒ-20Η ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην “έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών ( 3 )
μηνών για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας έτους 2022 ”.
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9427 / 10-6-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών των
αποδοχών του έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με
σύμβαση ορισμένου χρόνου.
10. Τον Ο.Ε.Υ. τoυ Δήμου Τανάγρας άρθρο 28 ( ΦΕΚ 2232 / τ. β΄/4-10-2011 ).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την π ρ ό σ λ η ψ η έξι (6) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

3-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(3)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

4-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022
Ανακοίνωση για διακοπή ρεύματος στην περιοχή των διυλιστηρίων Σχηματαρίου αύριο Κυριακή 26/06 από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ.