ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ1/2022
/ /

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ1/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: 2-ΣΟΧ.1.2022.ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.ΑΣΕΠ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ4-ΣΟΧ.1.2022..ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

3-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 3-ΣΟΧ.1.2022.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -A1.ΓΝΩΣΗ Η.Υ. 3-ΣΟΧ.1.2022.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α2.ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Από 19/5/2022 έως 1/6/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ1/2022

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄/85), όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
  5. Την υπ’ αρ. 82/16-3-2021 (ΑΔΑ: 68Ν1ΩΗΒ-8ΒΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας με θέμα : «Περί λήψης απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στο Δήμο Τανάγρας για το έτος 2021».
  6. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 59642/26-3-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τανάγρας ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
  7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34431/05-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΥ546ΜΤΛ6-Α6Φ) Εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
  8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34921/07-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τανάγρας (ΦΕΚ 2232/τ.Β΄/4-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αριθ. 2499/18-2-2022 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, περί ύπαρξης θέσεων.
  10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5062/4-4-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τανάγρας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Τανάγρας που εδρεύει στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
100ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)ΣχηματάριΔήμο ΤανάγραςΠεριφερειακή Ενότητα ΒοιωτίαςΔΕ 28 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ)8 ΜΗΝΕΣ1
101ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)ΣχηματάριΔήμο ΤανάγραςΠεριφερειακή Ενότητα ΒοιωτίαςΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΡΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ8 ΜΗΝΕΣ2
ΦΦΦΦΦΦΚΚΚΚΦΦ102ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)ΣχηματάριΔήμο ΤανάγραςΠεριφερειακή Ενότητα ΒοιωτίαςΥΕ16 εργΑτΩΝΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΡΟΥ8 ΜΗΝΕΣ9
Ενημέρωση σχετικά τη διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) για το Δήμο μας
Πίνακας αποφάσεων της 18ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας