ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
/ /

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κατάθεση Αιτήσεων ηλεκτρονικά: Από 22/07/2022 έως και 04/08/2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
  5. Την υπ’ αριθμ. 55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352 /Β/2021), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 41797/28-6-2022 όμοια Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
  7. Το υπ΄αριθ. 45300/07-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
  8. Τις ανάγκες των Δήμου Τανάγρας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
  9. Την αριθ. 32/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021” (ΑΔΑ: 9Β2ΕΩΗΒ-Φ3Θ ).
  10. Την αριθ. 208/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “ κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν στον Δήμο Τανάγρας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων “ ( ΑΔΑ: ΩΝ79ΩΗΒ-ΦΤ9)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΟΡΙΣΜΈΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΊΚΟΣΙ ΤΡΙΏΝ (23) ΑΤΌΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΤΑΝΆΓΡΑΣ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2022

Για το παράρτημα πατήστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 2-2022_000510

Για την αίτηση πατήστε εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2-2022_000511

Πίνακας αποφάσεων της 26ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2022”