ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ
/ /

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Πέμπτη 5/11/2020 έως και Δευτέρα 09/11/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: 2262351140-51141

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2020

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 όπου αναφέρεται ότι μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης, για το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας των Δήμων, από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-7-2007).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματοςπροσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009).
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 ( τελευταία εδάφια) του άρθρου 24 της υπ΄αρ. 14/14-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/2020 ) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α΄/03-04-2020).
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019, ότι εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 3 του Ν. 4735 ( ΦΕΚ 197/Α΄/12-10-2020 ) “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο Δημόσιο τομέα ………..”, με τις οποίες αντικαταστάθηκε και διαμορφώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄204).
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2232/τ.Β΄/4-10-2011).
  4. Την αριθ. 294/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας με θέμα: “Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Εσόδων των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ” (ΑΔΑ: 9Ε2ΗΩΗΒ – ΜΗΔ).

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) τριών ( 3 ) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών, όπως

αναγράφονται στον Πίνακα Α, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες του

Τμήματος Εσόδων των Οικονομικών Υπηρεσιών, για την εκκαθάριση δηλώσεων

διόρθωσης τετραγωνικών που αφορούν στο Δήμο Τανάγρας, και συγκεκριμένα τους

εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΤΥΠΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού3α) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής (Διοικητικών-Οικονομικών σπουδών) , περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.β) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής (Διοικητικών-Οικονομικών σπουδών), περιλαμβανομένων και των πτυχίων ΠΣΕ και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.Δύο (2) μήνες

  1. Για να δείτε τις θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα παρακαλούμε ανατρέξτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο

tanagra.gr/…oads/2020/11/3.ΣΟΧ-5-2020.pdf

Παρακάτω σας παραθέτουμε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση:

4.ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ

Λειτουργία λαϊκής αγοράς ΔΗΛΕΣΙΟΥ από 3/11/2020 έως 30/11/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Δήμος Τανάγρας συνεχίζει συστηματικά τις απολυμάνσεις και τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας