ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ
/ /

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Πέμπτη 24/9/2020 έως και Δευτέρα 28/09/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2020

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-7-2007).
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009).
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της υπ΄αρ. 14/14-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» σύμφωνα με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584 /2007, Α’143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες, εφόσονεξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19.
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019, ότι εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού.
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α’) για την δυνατότητα σύναψης 4/μηνων συμβάσεων καθαριότητας των σχολικών μονάδων.
  3. Την αριθ. 228/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας με θέμα: «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού- σχολικών καθαριστριών, συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΑΔΑ: ΨΝΓΤΩΗΒ-2ΓΘ).
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2232/τ.Β΄/4-10-2011.
  5. Το γεγονός ότι από την πρόσληψη του εκτάκτου προσωπικού προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2020.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είκοσι οκτώ (28) ατόμων – Σχολικών Καθαριστριών -, χρονικής διάρκειαςτεσσάρων (4) μηνών, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Α, προκειμένου να καλυφθούνέκτακτες ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση τουκινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια ΣύμβασηςΑριθμός Ατόμων
101ΚαθαριότηταςΣΧΗΜΑΤΑΡΙΥΕ Σχολικές Καθαρίστριες4 μήνες28
  1. Για να δείτε τις θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα παρακαλούμε ανατρέξτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο

ΣΟΧ.04.2020.ΣΧΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΤΕΛΙΚΟ

Παρακάτω σας παραθέτουμε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση:

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Πίνακας αποφάσεων 31ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2020”