ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2023
/ /

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τανάγρας

Υποβολή αιτήσεων : Από 4-8-2023 έως και 18-08-2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 02 /2023 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: tanagra@tanagra.gr, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – Τ.Κ. 320 09, (τηλέφωνα επικοινωνίας 22623 51140 και 22623 51102).

Μ α ζ ί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Οι αιτήσεις συμμετοχής, που θα υποβληθούν , πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πρόσκληση στην 29η/2023 έκτακτησυνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας
Πίνακας αποφάσεων 29ης/2023 έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής