ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ1/2024
/ / /

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ1/2024

Υποβολή αιτήσεων : Από Τρίτη 20-02-2024 έως και Τρίτη 05-03-2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ1/2024

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ

(8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Τανάγρας

που εδρεύει στο Σχηματάρι της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός Ατόμων
100Δήμος Τανάγρας Δ/νση Καθαριότητας & ανακυκλωσης (Τμήμα Καθαριότητας)ΣχηματάριΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού8 Μήνες2
101Δήμος Τανάγρας Δ/νση Καθαριότητας & ανακυκλωσης (Τμήμα Καθαριότητας)ΣχηματάριΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων8 Μήνες6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – Τ.Κ. 320 09, υπόψιν κυρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, (τηλέφωνα επικοινωνίας 22623 51170 και 22623 51102).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Μ α ζ ί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Οι αιτήσεις συμμετοχής, που θα υποβληθούν , πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΣΟΧ 1/2024

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-6-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ – 3-1-2024

Πίνακας αποφάσεων 4ης/2024 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2024