ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ¨Η ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 5η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
/ /

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ¨Η ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 5η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Παρασκευή 12-02-2021  έως και Τρίτη 16/02/2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: 2262351140-51141-51152

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ¨Η ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 5η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α).
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764/2020, με το οποίο αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-11-2020), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 “πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)”
  1. Την αριθ. 38 / 2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας με θέμα: “Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, που δημιουργήθηκαν από την λήψη έκτακτων μέτρων (προληπτικών ή κατασταλτικών) για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ” (ΑΔΑ: 6ΑΩ6ΩΗΒ-ΙΤ4 ).
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2232/τ.Β΄/4-10-2011.
  3. Το γεγονός ότι από την πρόσληψη του εκτάκτου προσωπικού προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2021

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, και χρόνου διάρκειας από της υπογραφής τηςσύμβασης μέχρι και την 5η Ιουλίου 2021 , προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες στον Δήμο μας, από την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα με τααντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια ΣύμβασηςΑριθμός Ατόμων
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΥΕ Καθαριστών/στριών (Σχολικές Καθαρίστριες)Από της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 5η Ιουλίου14
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια ψηφιακού ταχογράφουΑπό της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 5η Ιουλίου2

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε  ΕΔΩ:

03-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2021

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ:

04-ΑΙΤΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δήμος Τανάγρας: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης/2021 (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ