NEA

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
/ / /

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Τανάγρας μετά την αριθ. 92/2023 (ΑΔΑ: 63ΔΝΩΗΒ-9ΡΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δέκα (10) εργάτες πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, για διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.5043/2023.

Απαιτούμενα προσόντα

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ. παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4765/2021).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ΄ εξαίρεση έως 70 ετών όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5. Βεβαίωση απογραφής ΙΚΑ ή επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από αύριο Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 μέχρι και Δευτέρα10 Ιουλίου 2023, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Τανάγρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμ. υπάλληλος Δημητρίου Χρυσούλα, τηλ. Επικ. 2262351152).

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ:

09-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για την αίτηση πατήστε εδώ:

02-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ:

02-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Νέο πρόγραμμα προώθησης βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Πρόσκληση για την 24η/2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής