ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

/ /

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ2/2023) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι πίνακες είναι προσωρινοί και κατά αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μορoιοδότητης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οπoία αρχίζει από την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2023. Η αντίρρηση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tanagra@tanagra.gr είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – Τ.Κ. 320 09, (τηλέφωνα επικοινωνίας 22623 51140 και 22623 51102).

Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής καθώς και οι πίνακες απορριφθέντων, μοριοδότησης πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, επιλαχόντες πλήρους απασχόλησης, επιλαχόντες μερικής απασχόλησης και η μοριοδότησης όλων των αιτήσεων

Οι πίνακες θα οριστικοποιηθούν κατόπιν εξέτασης τυχόν ενστάσεων.

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023
Διακήρυξη Ανοιχτού Άνω των Ορίων Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο: «Βελτίωση και αναζωογόνηση του Αστικού Περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο συμβολής της απορρύπανσης της ΛΑΠ Ασωπού: