ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τροποποίηση αίτησης-υπευθυνης δήλωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
/

Τροποποίηση αίτησης-υπευθυνης δήλωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Με την Αριθμ. 52878 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3324) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3485/22-08-2020 – Τεύχος Β’ υπόδειγμα νέας αίτησης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους δήμους για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων – Διευκρινήσεις από το υπουργείο
Ενημέρωση για ψεκασμούς που θα πραγματοποιηθούν για τον δάκο