ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου”
/

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου

με προϋπολογισμό 59.900,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πίνακας αποφάσεων 5ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας αποφάσεων 6ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής