ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου 2021”
/

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου 2021”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου 2021

με προϋπολογισμό 59.000,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δελτίο τύπου ΔΑΟΚΠΕ για πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής αμπελώνων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ