ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 Καλλιθέας”
/

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 Καλλιθέας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

με προϋπολογισμό 23.560,00 Ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων 20ης/2017 συνεδρίασης Ο.Ε.
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Δήμου Τανάγρας 2017