ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης/2021 (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ