ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 41ης/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ