ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Σχηματαρίου 2021»
/

Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Σχηματαρίου 2021»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Πρόσκληση για την 15η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής