ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΣΟΧ2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
/ /

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τανάγρας

Υποβολή αιτήσεων : Από Παρασκευή 12/7/2024 έως και Πέμπτη 25/07/2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: tanagra@tanagra.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – Τ.Κ. 320 09 (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22623 51140 και 22623 51102).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Μ α ζ ί με την αίτηση υποβάλλονται υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ:

Πίνακας αποφάσεων 18ης/2024 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση αθλητικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στο Δήλεσι Δήμου Τανάγρας