ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 11892/28-6-2024
/

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 11892/28-6-2024

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίας

Ο Δήμος Τανάγρας μετά την αριθ. 156 / 2024 (ΑΔΑ: ΡΕΥ9ΩΗΒ-ΚΒΣ ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έξι ( 6 ) ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, για διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.5043/2023.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 μέχρι και Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Τανάγρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. Επικ. 2262351152

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5. Βεβαίωση απογραφής ΙΚΑ ή επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πίνακας αποφάσεων 16ης/2024 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2024