ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επαναπροκήρυξη της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού / Προσφερόμενο Τμήμα : Καλαθοφόρο όχημα, ύψους εργασίας 13 m¨”
/

Επαναπροκήρυξη της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού / Προσφερόμενο Τμήμα : Καλαθοφόρο όχημα, ύψους εργασίας 13 m¨”

Ο Δήμος Τανάγρας επαναπροκηρύσσει την προμήθεια με τίτλο

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού /

Προσφερόμενο Τμήμα : Καλαθοφόρο όχημα, ύψους εργασίας 13 m

ενδεικτικού προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ πλέον 24% Φ.Π.Α.

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο πίνακα :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Νέα δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣπουδάΖΩ