ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΑΣ